فروش

مدیر فروش:

salesmanager@mpxagro.com

بخش فروش:

sales@mpxagro.com

مالی

مدیریت مالی:

financial@mpxagro.com

بازرگانی

مدیر بازرگانی خارجی:

business@mpxagro.com

کارشناس بازرگانی واردات:

import@mpxagro.com

کارشناس بازرگانی واردات:

export@mpxagro.com

تحقیق توسعه

مدیر فنی و تحقیق و توسعه:

research@mpxagro.com

اداری

اداری:

info@mpxagro.com

مدیریت

مدیرعامل:

ceo@mpxagro.com

تلفن

۰۲۱-۴۴۲۹۳۴۵۱
۰۲۱-۴۴۹۷۵۱۱۹
۰۲۱-۴۴۹۷۵۰۹۱
۰۲۱-۴۴۹۷۵۴۳۸
۰۲۱-۴۴۹۷۵۰۳۴
۰۲۱-۴۴۹۷۵۰۲۷
۰۲۱-۴۴۹۷۵۰۸۴

فکس

۰۲۱-۴۴۲۹۳۴۵۸
۰۲۱-۴۴۹۷۵۰۹۶

فرم تماس شرکت مهر پارسیان اکسیر