نمایش یک نتیجه

توفوردی + ام سی پی آ (۶۷.۵ % اس ال)

2,4-D+MCPA (67/5% SL)

علف کش سیستمیک، انتخابی و هورمونی

Systemic, Selective & Hormone – type Herbicide

نام تجاری:  یو46کمبی   U 46 Combi

دوره کارنس:  7 تا 10 روز

معرفی: این علف کش در بازار با نام تجاری یو46کمبی فلوید U 46 combi fluid 67.5% SL – وجود دارد. توفوردی+ ام سی پی آ علف کشی است هورمونی، انتخابی و سیستمیک که دارای 360 گرم توفوردی و 315 گرم ام سی پی آ بصورت نمک آمینه در هر لیتر می باشد. این علف کش بصورت پس از رویش علفهای هرز پهن برگ در مزارع گندم و جو مصرف می گردد و بسرعت از طریق ریشه و برگ جذب شده و در گیاه منتقل می شود. همچنین بصورت یک جلوگیری کننده از رشد از طریق تأثیر در فعالیت اکسین وایجاد اختلال در تنفس و رشد ، علفهای هرز را از بین می برد. توفوردی+ ام سی پ آ پس از 4-1 هفته در اثر رطوبت و درجه حرارت خاک تجزیه شده و اثری از آن باقی نمی ماند. علیرغم اینکه این علف کش برای ماهیها سمی نیست از ریختن بقایای این سم در آبهای جاری و زیرزمینی خودداری نمائید. این سم برای زنبور عسل سمی نیست.