نمایش یک نتیجه

کاربندازیم (۶۰ % دبلیو پی)

Carbendazim (60% WP)

قارچکش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج

Systemic Fungicide With Protective & Curative Action

نام تجاری:   باويستين bavistin

دوره کارنس:  4-14 روز

معرفی: اين قارچ كش در بازار با نام تجاري باويستين Bavistin (WP50%) و دروزال Derosal (WP60%)موجود است. بوتريستين قارچكش سيستميك از گروه بنزيميدازولهاست كه روي بسياري از پاتوژن­هاي قارچي خطرناك كارايي بالايي از خود نشان داده است. کاربندازیم در تماس با رطوبت به آرامي هيدروليز مي‌شود و به aminobenzimidazoleـ ۲ تبديل مي‌شود كه بسته به شرايط محيطي و فعاليت ميكروبي متفاوت است. بوتريستين براي زنبور و حشرات گرده افشان خطرناك است ولي سميت آن روي انسان و حيوانات خونگرم ناچيز است.