نمایش دادن همه 2 نتیجه

ایپرودیون + کاربندازیم (۵۲/۵ % دبلیو پی)

Iprodione + Carbendazim (60% WP)

قارچ کش سیستمیک و تماسی

Systemic & Contact Fungicide

نام تجاری:   رورال ـ تی اس  Rovral-TS

دوره کارنس:  برنج ، گندم و جو : 30 روز    ذرت: 21 روز

معرفی: اين قارچ كش در بازار با نام تجاري رورال ـ تي اسRovral-TS (WP 52.5 %) موجود است. اين تركيب از دو جزء قارچ‌كش، يكي حفاظتي (ايپروديون ۳۵%) و ديگري سيستميك (كاربندازيم۱۷٫۵%) تشكيل شده است. ايپروديون از خانواده دي كاربوكسيميدهاست كه به صورت تماسي از حفاظتي و معالجه‌اي دارد. ايپروديون به علت متابوليسم سريع، به سرعت از بدن موش و نشخوار كنندگان حذف مي‌شود، در خاك نيز با متابوليسم سريع و تشكيل گازكربنيك تجزيه مي‌شود. نيمه عمر آن (DT 50) در خاك مزرعه ۱۶۰-۲۰ روز است و همچنين تجمع سم در خاك ديده نمي‌شود. ايپروديون کاربندازیم براي زنبور عسل سمي است. ايپروديون کاربندازیم نيز از خانواده بنزيميدازول­هاست كه به صورت سيستميك، با اثر محافظتي و معالجه‌اي عمل مي‌نمايد. بقاي اين سم ۳۲-۸ روز است و در تماس با رطوبت هيدروليز مي‌شود. ايپروديون کاربندازیم نيز براي زنبورعسل خطرناك مي‌باشد.

 

کاربندازیم (۶۰ % دبلیو پی)

Carbendazim (60% WP)

قارچکش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج

Systemic Fungicide With Protective & Curative Action

نام تجاری:   باويستين bavistin

دوره کارنس:  4-14 روز

معرفی: اين قارچ كش در بازار با نام تجاري باويستين Bavistin (WP50%) و دروزال Derosal (WP60%)موجود است. بوتريستين قارچكش سيستميك از گروه بنزيميدازولهاست كه روي بسياري از پاتوژن­هاي قارچي خطرناك كارايي بالايي از خود نشان داده است. کاربندازیم در تماس با رطوبت به آرامي هيدروليز مي‌شود و به aminobenzimidazoleـ ۲ تبديل مي‌شود كه بسته به شرايط محيطي و فعاليت ميكروبي متفاوت است. بوتريستين براي زنبور و حشرات گرده افشان خطرناك است ولي سميت آن روي انسان و حيوانات خونگرم ناچيز است.