نمایش یک نتیجه

کلرپیریفوس (۴۰/۸% EC)

Chloropyrifos (40/8% EC)

حشره کش و کنه کش غیر سیستمیک با اثر تماسی، گوارشی و تدخینی

Non-systemic Insecticide/ Acaricide With Contact, Stomach & Fumigant Action

نام تجاری: دروسبان   Dursban

دوره کارنس: 7-14 روز

معرفی: كلروپیریفوس از گروه حشره كشهای فسفره الی و زير گروه اسيد فسفروتيوييك با خاصيت غيرسيستميك و اثر تماسی، گوارشی و تنفسی(تدخينی)، برای كنترل طيف وسيعی از آفات كشاورزی ، خانگی و همچنين ضدعفونی خاك استفاده می شود.