نمایش یک نتیجه

دیمتوات (۴۰ % ئی سی)

Dimethoate (40% EC)

حشره کش سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی 

Systemic Insecticide With Contact & Stomach Action

نام تجاری: رکسیون   Roxion

دوره کارنس:  21روز

معرفی: دیمتوات حشره کشی است سیستمیک تماسی و گوارشی از گروه سموم ارگانو فسفره که بر علیه شته سبز معمولی وشته سمی غلات، آفات پنبه، چغندر قند، شپشکهای درختان میوه سردسیری، شته وتریپس، سویا، نماتد ساقه یونجه و سایر حشرات مکنده در باغات و مزارع بکار برده میشود. این ترکیب برای زنبور عسل خطرناک است.