نمایش یک نتیجه

هالوکسی فوپ آر متیل (۱۰/۸ % ئی سی)

Haloxyfop – R Methyl (10.8% EC)

علف کش انتخابی و سیستمیک

Systemic & Selective Herbicide

نام تجاری:  گالانت سوپر Gallant Super

دوره کارنس:

معرفی: این علف کش در بازار با نام تجاری گالانت سوپر ( Gallant Super 10.8% EC ) وجود دارد. هالوکسی فوپ آرمتیل علف کشی از گروه 2و4 آریلوکسی فنوکسی پروپیونیک اسید است که برای کنترل پس از رویش طیف وسیعی از علفهای هرز نازک برگ یکساله و چند ساله در زراعتهای پهن برگ و باغات به کار می رود و بصورت امولسیون 10/8 % (10.8% EC ) فرموله می شود. این علف کش برای ماهیها و پرندگان سمیت زیادی ندارد.