نمایش یک نتیجه

سایپرمترین (۴۰% ئی سی)

Cypermethrin (40% EC)

حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی

Non-systemic Insecticide With Contact & Stomach Action

نام تجاری: ریپکورد  Ripcord

دوره کارنس: 21 روز

معرفی: سايپرمترين يك حشره كش غیرسیستمیک، تماسي و گوارشي است با اثر ابقائي روي گياه از گروه پايرتروييدها. دارای اثر سریع، پایدار و بسیار موثر روی شب پره ها و حشرات جونده در سیب و پنبه .