نمایش یک نتیجه

تیوفانات متیل (۷۰ % دبلیو پی)

Thiophanate Methyl (70% WP)

قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج

Systemic Fungicide With Protective & Curative Action

نام تجاری:  توپسین ام Topsin M

دوره کارنس:

معرفی: تیوفانات متیل قارچ کشی سیستمیک از گروه بنزو ایمیدازول بوده که از راه ریشه ، برگ جذب شده و طیف وسیعی از عوامل بیماری زا در محصولات مختلف کنترل می کند. تیوفانات متیل بسته به نوع بیماری و محصول به اشکال مختلف از جمله ضدعفونی بذور و نشاء ها ، ضدعفونی میوه ( غوطه ور ساختن در محلول سمی ) کاربرد خاکی و پاشش روی شاخ و برگ قابل مصرف است.