دسته‌بندی نشده

اثر ترکیبات فسفات و فسفیت در کلم بروکلی

اثر فسفات و فسفیت درpH های مختلف بر عملکرد، رشد و وضعیت فسفر در کلم بروکلی

فسفر برای گیاهان یک عنصر ضروری است که نقش های مهمی در متابولیسم کربوهیدرات ها و سیستم انتقال انرژی ایفا می کند. فسفیت (-phi, PO33) یک شکل احیاء شده فسفات (-pi, PO43) می باشد. جهت بررسی اثر فسفات و فسفیت درpH های مختلف بر رشد، عملکرد، و وضعیت فسفر در کلم بروکلی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور شامل منبع فسفر (در سه سطح فسفیت، فسفات و نسبت مساوی فسفیت فسفات) و pH (در سه سطح ۵/۵، ۷ و ۵/۸) با چهار تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که اثرات اصلی منبع فسفر و pH بر غلظت فسفر و پتاسیم برگ در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود، اثر متقابل فسفر و pH بر فسفر برگ در سطح احتمال یک درصد و بر پتاسیم برگ در سطح احتمال پنج درصد معنی دار شدند. کمترین وزن تر سر (عملکرد) مربوط به تیمار فسفیت بود بنابراین، می توان نتیجه گرفت که فسفیت استفاده شده به عنوان منبع فسفر باعث تولید سرهای کوچک و نابالغ و حتی در بعضی از گیاهان مانع تولید سر شد و باعث ایجاد حالت سمیّت و در نتیجه کاهش عملکرد را در پی داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *